Lyhenteitä ja termejä

Luettelossa on yleisimpiä lyhenteitä ja termejä joihin sukututkija vanhoja asiakirjoja tutkiessaan voi törmätä. Enimmäkseen termit ovat ruotsinkielisiä. Kaikkia kirjoitusasuja tai -yhdistelmiä en ole antanut - esim. lyhenne 'nd' voi olla asiakirjoissa annettu myös vaikka 'n.d.' tai 'n:d:' tai samoin kirjain 'v' voi olla kirjoitettu 'w', 'af' voi olla 'av' tai 'afv' jne. Jos termillä ei ole tiettyä lyhennettä, lyhenne-sarake on tyhjä. Voit etsiä tiettyä sanaa: paina CTRL+F.

Terms and abbreviations.
Here you have a list of quite common abbreviations and terms that you may run into when researching old documents researching your Finnish ancestry. I have not tried to list all various written forms of these abbreviations. E.g. your abbreviation 'nd' might be listed here as 'n.d', 'nd:' or even 'n:d:'. Remember to check e.g. 'o' for an 'a' or 'å' and 'ä´for 'e' etc. Send mail to suggest a term to be included. 

Aakkoset: a | b | c | d | e | f | g | h | i| j | k | l | m | n | o | p | qr | s | t | u | vw | xyzåäö | 1-9


Lyhenne
Abbreviation
Asiakirjasana
Document form
Suomi English
A
ALKUUN/TOP
a, an, a-o anno vuosi, vuonna year, in year
a
aln
kyynärä (n. 59 cm)
old measure of length (ca. 2 ft)
a.a. ad acta, ad akta
liitetään arkistoon tai asiakirjaan, asia käsitelty
to be inserted in an archive or in a document, case closed

abdicatio perinnöttömäksi teko to disinherit (a person)
Ab Aboensis turkulainen citizen of the city of Turku
ab abiit, abitus muutti pois seurakunnasta had moved out of the parish
ab absenterad poisjätetty (tekstistä), ollut poissa (ihmisestä)
left out (of a text), absent(of a person)

abolition
armahdus
pardon
abr abortivus keskonen premature baby
abs absens poissaoleva absent
abs  absolution,absolverad saanut synninpäästön granted absolution

abstinera
pidättäytyä, jäävätä itsensä
to disqualify
ac, a:c anno currenti tänä vuonna, (katso lisätietoa sivulta Ajantieto ja päivämäärät) this year
acc., acces. accessit tuli seurakuntaan (+ pvm) had moved into the parish (+on date)
accis
accis
aksiisi (tapulikaupungeissa kotimaisista tavaroista peritty valmistevero)
excise tax for domestic goods
accis:skr
accisskrifvare
aksiisikirjuri
collector of excise tax

ackord
'akortti', sopimus
contract
act:
actuar, aktuarie
aktuaari
registrar

adept
oppipoika
apprentice

adest
'atesti', läsnäolo
to be present
adj., adj. min. adjunctus ministerii apulaispappi assistant priest
adj. p., adj. past. adjunctus pastoris kirkkoherran apulainen vicar's assistant
adj.pr  adjunctus praepositi rovastin apulainen dean's assistant
adjut  adjutant adjutantti adjutant
adm  admitterad ripille päästetty allowed to attend the Holy Communion
adm admonitum nuhde, varoitus admonotion, warning

aetas
ikä
age

afbetala, afbörda (sig), afräkna
maksaa tai lyhentää velkaa
to pay or shorten a debt
afd.
afdela
jakaa
to allot, divide
afd.
afdrag
vähennys (tileistä)
deduction (of account)
afd.
afdömad
tuomittu
judged
aff.
affinis
vävy, miniä, käly, lanko son-in-law, daughter-in-law, sister-in-law, brother-in-law

affinna (sig)
sopia
to get a common understanding
affl afflytta, avflytta muuttaa pois to move out
afg afgången, avgången, afgått; afgick
kuollut, poismennyt, muuttanut pois, lähtenyt; muutti
deceased; moved out of the parish
afg av förra giftet edellisestä avioliitosta (lapsi) (child) conceived in the previous marriage
afh afhysa, avhysa häätää to evict
afk
afkortning; afkortade
lyhennys (maksusta); vähennettyä maksua maksavat
deduction; people paying reduced payments

afkomma
afkomling, afstamling
jälkeläinen, olla sukua, loppua
descendant, to descend, to end

aflade
siitetyt
seeded
afl, avl afliden, avliden vainaja, kuollut deceased, dead

afse, avse
olettaa, tarkoittaa
to expect, to mean
afsk, avsk afskedad, avskedad eläkkeellä, eronnut retired
afsk s(old) afskedad soldat palveluksesta eronnut sotamies retired soldier
afw. afwittring perinnönositustodistus proof of partitioning an inheritance, after a previous marriage
ag agnatus sukulainen/jälkeläinen isälinjalla relationship through male line
a.h. ante hac tätä ennen before this
a.i. ad interim toistaiseksi for now
al alumnus koululainen, kasvatuslapsi, suojatti pupil, foster-child, ward
allm allmänning yhteismaa commonly owned land
a.n ante nuptias ennen vihkimistä syntynyt born before the parents were married
and
andel
osuus
deal, share
ang angiven ilmoitettu, esim. aviottoman lapsen isäksi ilmoitettu person whose name is e.g. given as the father of an illegitimate baby
anl anlända saapua to arrive
anm anmärkningar huomautuksia notes
ann annoterad merkitty muistiin quoted

anor
esipolvet
ancestors

anse
olla jotain mieltä
to have an opinion
appell appellation vetoomus, valitus appeal, complaint
a.praep. archipraepositius tuomiorovasti cathedral dean
arb.
arbetare
työläinen
labourer
arr arrendator talonvuokraaja renter of a farm, tenant

arrestera
takavarikoida, antaa matkustuskielto
to confiscate, to prohibite travel

arvskifte
perinnönjako
distribution of inheritance
att attest todistus written certificate
aug
augustus, august
elokuu
august (month)
aug, augt
augment
augmentti(akumentti) eli veroaputila ks. 'rh '
farm serving as a tax contribution, usually for a farm maintaining a horseman, see 'rh'
a.u.s anno ut supra yllämainittuna tai edellämainittuna vuonna in the above mentioned year
av avus, avia
isoisä, isoäiti
grandfather, grandmother

avboende
muualla asuva
living elsewhere
B
ALKUUN/TOP
b barn lapsi child
b, bats beatus autuas, vainaja blessed, deceased
b bergsman kaivosmies miner
b betyg todistus written certificate
b, bd., b:de, b.d, bond. bonde talonpoika, talollinen farmer, house-owner
b borta poissaoleva absent
b bror veli brother
b brukare lampuoti farmer, tenant
b båge jousi bow (old measure of taxation based on head count)
backst backstugokarl, backstugohjon, backstugosittare mäkitupalainen side cottage dweller, person renting residence on a farm's land (not usually working on the farm)
badst
badstuga
sauna
sauna
bakst
bakstuga
paakari, leipomo
bakery

banco pankin lunastama seteli note issued by (State) Bank
bapt baptismus kaste Baptism
BB, Bb, bb barnboken lastenkirja Children's record
BB, Bb, bb, brb brottmålsboken rikoskirja Criminal record
B.Br. bondens broder talollisen veli farmer's brother
b.d. bådas dotter molempien tytär parents' common daughter
bde.enk. bonde enka talollisen leski farmers widow
b.dr bondedotter talollisen tytär farmer's daughter
beckbrän. beckbrännare pienpolttaja pitch mill worker
bef.m. befallningsman vallesmanni, esimies sheriff, foreman

befintlig
olemassa oleva
to be in existence
beg. på fylleri begiven på fylleri taipuvainen juopotteluun inclined to drink alcohol
begr. begraven haudattu buried
begr. begreppet ymmärtäminen (kinkereillä) understanding (of the teaching of the religion)
bek på bekänt på tunnustanut isyyden admitted to be the father of a child

bemäld puheena oleva mentioned topic

berycktad huonomaineinen of bad reputation

besked tieto, todistus piece of information, witness
bes besökare tullivirkamies, "syökäri" customs official
bet., betj. betjänt palvelija, käskyläinen
servant, valet
bet. betyg todistus written certificate
bett. bettlare kerjäläinen beggar

bevaka
valvoa
to watch over

bevisa
todistaa
to witness
bf barnfaddar lapsen kummit the godfathers of a child
bis
bisittare
aputuomari, oikeuden lisäjäsen, hallituksen jäsen (killassa) assistant judge, extra member of jury, court assistant, member of the board
bl blind sokea blind person

blånad, blånadh
mustelma
bruise, contusion
blm, bol.m. bolagsman yhtiömies shareholder, partner, co-owner
bm
båtsman
puosu, pursimies, laivamies (sot.) boatswain, seaman (navy)
b.måg bondens måg talonpojan vävy farmer's son-in-law
bmh
båtsman hustru
merisotilaan vaimo
wife of a seaman
borg:
borgare
porvari, kauppias
burgher, merchant, shopkeeper
bortg
bortgift
mennyt muualle naimisiin
married in another Parish

bosatt
asuttu
inhabited
bosk
boskap
karja
cattle
bouppt: bouppteckning perunkirjoitus the estate inventory

bov
roisto
villain
bq bondekvinna talollinen nainen female farmer
Br.; br bror, broder veli brother
br brott, brått, brottmål rikos crime

brud; brudgum
morsian; sulhanen
bride; bridegroom

brudmor
kaaso
bridesmaid, maid of honour
br bruka viljellä, käyttää to cultivate, to use

brukare
lampuoti
farmer, tenant
br, brkl
bräcklig, bräckling sairaalloinen, raajarikko, vammautunut (myös sokea)
ill, sickly, cripple, blind
brn
barn
lapsi
child
br.v., bv
brännvin
paloviina
liquor
Brof. brofogde siltavouti bridge bailiff
brors; brord
brorson; brordotter
veljenpoika; veljentytär
nephew; niece
b.s. bådas son, bägges son molempien poika parents' common son
bs., bd.s, b.son bondens son talollisen poika farmer's son
Bs. Br. bondens bror talollisen veli farmer's brother
B.Sr.; bsr bondens syster talollisen sisar farmer's sister
bt
båtmans torp, båtmansstuga
merimiehen torppa
seaman's croft
btf
bötfälld (för)
sakotettu (jstk)
fined (for)
b.v. bene vixit hän eli hyvin he/she lived a good life

by kylä village
byfatt. byfattig kylänvaivainen (ks. 'rotfattig)
poorly person, living on welfare (see: 'rotfattig)
båtsm.
båtsman
puosu, pursimies, laivamies (sot.) boatswain, seaman (navy)
bär.
bärare
kantaja
carrier, porter

bön
rukous
prayer

börda
lunastaa käyttäen sukuoikeutta
to redeem with a family right
C
ALKUUN/TOP
cant.
cantor
kanttori
cantor
cant.
gångdag
canttai, kanttaiviikko, käyntipäivät
week following the 5th Sunday after Easter, the days before the feast of Ascension
Capell Capellanus kappalainen chaplain, curate

caution
suullinen takaus spoken guarantee
C.B., cb. communion bok rippikirja Communion record
cf, cfr confer vertaa compare
c.l.; cit. loco
citato loco mainitussa paikassa, kohdassa
in the mentioned location
claris.ds. clarissimus dominus erittäin mainio herra a very fine gentleman
cod. codex vanha käsikirjoitus, vanha lakikirja old manusscript, old Law Book
commin.; comminist comminister kappalainen chaplain, curate
comp compani komppania company (army unit)
conj. conjugati kuulutetut announced, married
cop:
copulatus, copulati
vihitty, vihityt
married (sgl. & pl.)
corp
korpral
korpraali
corporal
corn
kornett
kornetti
cavalry ensign, first leutenant
cr.h. cronohemman kruununtila a farm owned by the crown, not passed on to farmer's descendants
cr.
crono-, krono-,
kruunun-
...of the crown
c.t.
cum testimonio
todistuksen perusteella
according to a testimonial
D
ALKUUN/TOP
d dag, dies päivä day
d död, dött kuollut dead
D doctor tohtori doctor
d, d.k, d.s daler, daler koppermynt, daler silvermynt taaleri, kupariraha, hopearaha old Swedish currency 'taaleri', coin in copper, coin in silver
d:h
denarius
raha
money
d, d:r, dot, dotr, dott dotter tytär daughter
d, dr, dg, drg dräng renki farm-hand, hired man
drag, drg
dragon
rakuuna
light cavalryman
dansk
danskaman
tanskalainen
Dane
danne
danneman
tilanomistaja, "kunnon mies"
farm owner, lit. "good fellow"
d.b. deras barn heidän lapsensa their child(ren)
db
denna boken
tämä kirja
this book (Communion Book)
db dombok tuomiokirja Judgement Record
db dödbok kuolleidenkirja Book of the Dead
dej dejectus suljettu seurakunnan yhteydestä banished from the Parish / congregation
depr depraverad
depriverad
paheellinen, turmeltunut
kehno, huono (elämäntavalta)
depraved
foul (of lifestyle)
dj, dej., däj.
deja, däja, deija
imettäjä, karjakko, useimmin kuitenkin = aviottoman lapsen synnyttänyt nainen
wet nurse, milkmaid, however usually = woman who has given birth to an illegitimate child
df defunctus kuollut dead
d.h dennes hustru tämän vaimo this man's wife
do, d:o dito sama kuin edellä, samoin ditto (same as above)
drgf, d.fogde drängfogde isäntärenki foreman of the farm
drgp drängpojke renkipoika boy, young farm hand
d.smt, d:smt, d:srmt
daler silvermynt
hopeataalari
silver coin, 'daler' in silver
dv, dgsv dagsverke, dagsverkare taksvärkki, päiväläinen one day's work (a form of taxation), day labourer
d.y. den yngre nuorempi junior
d.ä. den äldre vanhempi senior
dödf död född kuolleena syntynyt stillborn

döf
kuuro
deaf

döpt kastettu baptised
Ekatso myös/see also ä
ALKUUN/TOP
e, e:g enka, enkling leskivaimo, leskimies widow, widower
ea, ean, en, enck, ench, äan enka, änka
leski, leskivaimo widow
e.a ex actis asiakirjojen mukaan according to the documents
e.att. enligt attest todistuksen mukaan as witnessed, according to a testimony
e.c. exempli causa esimerkiksi for example
ed med ed valalla under oath
eft:
efter
jnk. mukaan, jälkeen
accorcing to somebody/something, after sthg

efterbalsare
mies joka nai lesken
mad wedding a widow

efterlåtna
perilliset
heirs
eg egare, ägare omistaja owner

ej, eij
ei
no

ejusdem
sama (päivä, kuukausi..)
same (day, month..)
ell:
eller
tai; henkilön vaihtoehtoinen nimi; talon toinen tai uusi isäntä
or, also known as, another or new owner
emb
embete
ammatti
profession
em,enchl, enck, enk, enkl,  enka, enkeman,enckeman, enkling leskimies widower
EPS episcopus piispa bishop
erfv
erfvingar (arvingar)
perijät
heirs

ertappa
saada kiinni
to catch
e.u. straff efter undgått straff kärsityn rangaistuksen jälkeen after suffering the punishment
ex examinerad kuulusteltu examined
ex.et.adm examinerad och admitterad kuulusteltu ja saanut luvan osallistua ehtoolliselle examined and allowed to attend the Holy Communion
e:w, ehrw
ehrwärderlig, evärderlig
ikuinen
eternal
F
ALKUUN/TOP
f fadder kummi baptism sponsor, witness, godfather, godmother
f, fr
ff
far, fader
far far
isä
isän isä
father
father's father

fardag
14.3. - lain säätämä vuokratilalta muuttopäivä
move day - by law tenant had to leave the leased farm on March 14th.
f, fe finsktalande, finne, fenno suomenkielinen, suomalainen Finnish speaking, Finn
f född, födelse syntynyt, syntymä born, birth
f förelyst kuulutettu banned, announced engagement
f företeckning
luettelo
a register
f
förlovad
kihlattu
engaged
f, frsl församling seurakunta congregation, parish
fanj fanjunkare lippujunkkari flag bearer
fast faster täti, isän sisko father's sister
fb, fbr farbror setä father's brother
fp, fq/td> fästepiga, fästekvinna morsian bride
fel felaktig vammainen disabled
fer.
feria
päivä
day
fd före detta entinen former
ffb; frie friad för betalning vapautettu maksamisesta exemption for payment
fg första gången ensi kerran first time (in Holy Communion)
fisk fiskare kalastaja fisher
fj.l. fjällapp tunturilappalainen reindeer herding Lapp
f.l fiskarelapp kalastajalappalainen fisher Lapp
fl flicka tyttö girl
fl,ftt flyttad muuttanut moved away
fl.b.
fl.bet.
flyttnings betyg muuttokirja licence needed to move from parish to parish
fm farmor isän äiti father's mother
fmd, förm. förmyndare holhooja guardian
fogd
fogde
vouti, maatilalla tilanhoitaja sheriff, farm bailiff, overseer
fr framliden mennyt,vainaja passed, deceased
fr från -sta, -stä from
fr., f. frälse
verovapaus, rälssi
aateli
tax-exemption
nobleman
fr.b
frälsebonde
rälssitilallinen tax-exempt farmer, owner of tax-exempt farm
fr.h
frälsehemman
rälssitila
tax-exempt farm
fr.lb.
frälselandbonde
rälssitilan lampuoti, vuokraaja
tenant of tax-exempt farm
frd, fr, fg
fjärding neljännes quarter
frl
förelysning, förelyst
kuulutukset, kuulutettu
banns, banned
frr, frra
förr, förra
entinen
previously, late, retired
frsl
församling
seurakunta
congregation
fru fru rouva, vaimo mrs, wife
frv frånvarande poissaoleva absent
f.s.v.
fadern sägs vara
isäksi on väitetty
the father is said to be
fullm fullmakt, fullmäktig valtakirja, valtuutettu power of attorney, authorized agent
fv förvaltare haltija, tilanhoitaja, vouti, "förvalttari" steward, procurator, farm bailiff
f.q.p, förnedr. q.p förnerad kvinno person häväisty nainen disgraced woman
fälld
bötfälld
sakotettu
fined

fältis (för)
tuomittiin (jhnk)
was judged (to)
förafsk:
förafskedad
erotettu, eläkkeelle laskettu
retired, dismissed
förl.
förlamning
halvaantuminen
paralysation
förl. (af) förlust (av) (jonkin) menettäminen loss (of sthg)
för:l:, förel.
förelyst
kuulutettu
announced to be married
föreg:
föregifvande, föregifven (far)
syytös,
syytetty (isäksi)
accusation, accused of (being the father of an illegitimate child)

förrätta
suorittaa, toimittaa
to commit
förm, förmdl, förml
förmedlad
välitetty
supplied, mediated
  G
ALKUUN/TOP
g, gl gammal vanha old
g, ges gesäll kisälli, oppipoika apprentice, journeyman
g gift nainut married
G.B., g.b. gamla bonde vanha isäntä senior master (master of the house before passing the farm to descendants)
G.B gamla boken vanha rippikirja old Communion book
g.b. gosse barn poikalapsi baby son, boy
gd gårdsdotter talontytär farmer's daughter
gd
gård talo, kartano farm, house
gem gemini kaksonen, kaksoset twin, twins
gl f, gla far gamla fader vanha isä, vanha isäntä old father, senior master
gl mor, gla mor gamla mor vanha äiti, vanha emäntä old mother, senior mistress
gl piga gammal piga vanhapiika spinster
gl värdh, gla värd
gl värda, gla värda
gammal värdh
gammal värdinna
vanha isäntä,
vanha emäntä
senior master, senior mistress

genbrev
kuitti
receipt
gr. gravid raskaana pregnant
gr.; går
går(i nattvard) käy (ehtoollisella) goes (=is attending the Holy Communion)
gr.r gränsridare rajavartija, tullaaja frontier guard (riding along the frontier), customs officer
g.st. gamla stilen juliaaninen kalenteri Julianic Calendar
gbb
gmm
gubbe, gumma
vanha mies, vanha nainen
old man, old woman
gårds
etuliite: gårds
etuliite: kartanon (palvelija, omistaja jne.)
prefix: manor's (foreman, owner etc.)

gäld
velka
debt
gäst.gifv.,
gäst.gifv.g.
gästgifvare,
gästgifvaregård
kestikievari (hlö/talo)
owner of a roadhouse,
a roadhouse
H
ALKUUN/TOP
h heliga pyhä holy
h, hr herr herra mister
h, hr hora huora whore
hora (lat.) timme, timma, tijma tunti, hetki hour
h, hb, hbd husbonde talollinen, isäntä owner of the house, farmer
h., hu, hr., hru, hst, h:o, ho
hustru vaimo wife
h hyresgäst vuokralainen boarder
handl handlande kauppias merchant, tradesman
hantl hantlangare apumies, tykistön sotamies hired hand, artillery soldier
hd hemmadotter kotona asuva tytär daughter living at home (not married)
h:d
härad
kihlakunta
district
hemmas, hs hemmason kotona asuva poika son living at home (not married)
hg
hyresgäst
vuokralainen
tenant
hm husman loinen person who rents residence in a house, or gets it on welfare
hn hemman talo, tila house, farm
hovsl
hovslagare
kengitysseppä
farrier
hr, hrd heres, heredes perillinen, perilliset heir, heirs
H.R. Häradsrätt Kihlakunnanoikeus District Court
h.u.s hemma utan skrud (vihitty) kotona ilman vihkiasua (married) at home without a wedding dress

hujus, huius tämä kuu, tässä kuussa, tätä kuuta, kuluvaa kuuta
...of this (month)
h.m.s
hemma med skrud
(vihitty) kotona vihkiasussa
(married) at home in a wedding dress
hva? vilken, vilket, vilka mikä, kumpi what, which
hwars? vems kenen whose
hvi? vad, varför mikä, miksi what, why

härnäst
lähinnä seuraava
next

häcten, häkten
vankila, häkki
prison, cage

Högärelärde
korkeasti oppinut
highly educated

Högärewördige
korkeasti kunnioitettu
highly respected
Högwälb
Högwälboren
korkeasti kunnia-arvoisa
(ylempi aatelisninitys)
title of higher nobility

hösteting
syyskäräjät
municipal court session in autumn
I
ALKUUN/TOP
i,in, inh inhysing, inhyses, inhyseshjon loinen, itsellinen, elätti boarder, renting a room on a farm, sometimes on welfare, or paid by the parish

icke ei
no
id. idem sama same
i fjol

viime vuonna
last year
i.k.
i koret

(haudattu) kuoriin
buried inside the Church
ill illegitima,illegitimus avioton lapsi bastard, illegitimate child
im. br
immissions bref
immissionikirja, todistus kruununtilan asukkaalle
document of right given to the tenant on farm owned by the Crown
inn., inneh.
innehafvare
omistaja
owner
infl inflytta muuttaa seurakuntaa to move into the parish

inlägga; inlade
esittää mielipide; esitti mielipiteensä
to state an opinion; stated (his) opinion
i.s.g i senare giftet myöhemmässä avioliitossa in a later marriage
it.
item
samoin, sama
likewise, same
J
ALKUUN/TOP
j, jgfru jungfru neito, neitsyt unmarried girl, maiden, virgin
jun. junior nuorempi junior
jäg jägare metsästäjä hunter

järnbeslagen
rautoihin lyöty
cuffed
K
ALKUUN/TOP
k krok koukku "hook" (an old measure of taxation based on the sowing land area of farm)
k konfirmerad päästetty ripille confirmated
k, kgg kyrkotagen kirkotettu taken back within the congregation (e.g. a mother after giving birth)
kapell.,
kapell:us
kapellan
kappalainen
chaplain, curate
kb kyrkoby kirkonkylä central village of parish
kf kyrkofattig kirkonvaivainen poor people getting their living on welfare from the Church
kfst kyrkofarstu kirkon eteinen Church lobby (vestibule)
kh kyrkoherde kirkkoherra vicar
kif
kiv
riita, tora
quarrel
klr klockare lukkari cantor
kr kronohemman kruunun tila, vuokratila rented farm, owned by the Crown (the State). Ownership could not be passed on to descendants but they usually became renters in their turn
krim. b.; kb kriminalboken
seurakunnan kriminaalikirja, rikoskirja, musta kirja parish criminal record, black book
krlmn kronolänsman kruunun nimismies sheriff
krog krogare kapakoitsija innkeeper, keeper of a public house
krsk kronoskatte kruununvero taxes paid to governement
kt kronotorp kruununtorppa, isäntänä valtio, yleensä perustettiin syrjäseudulle crown's tenant
kt, k:t, k:tp knekt,knekttorp nihti, nihdin torppa soldier, soldier's croft
kth
knekt hustru
nihdin vaimo
soldier's wife
kts
katso
katso
see

kära
ajaa asiaa
accuse

kärande
kantaja (oikeudessa)
plaintiff

käromål
kanne
action
L
ALKUUN/TOP
L, l, lägr. lägrad maattu disgraced
lb, lb:de,
lamp.
landbonde lampuoti, tilan vuokraaja renter of a farm
lcb
landsförsamlingens communionbok
maaseurakunnan rippikirja
communion book of the rural parish
ld lysningsdag kuulutuspäivä day of the marriage announcement
ldtmät:
landtmätare
maanmittari
surveyour
l.drg lappdräng lappalaisrenki Lapp hired hand
lg, llg, lr. lärgosse oppipoika apprentice

lön lagt
salaa synnyttänyt
given birth to a child in secret
LL,l.l. lönskaläge salavuoteus fornication
lieut lieutenant luutnantti lieutenant
lijnw lijnwäfvare pellavankutoja linen weaver
litt. litteratus luku-ja kirjoitustaitoinen literate
lsg lysning kuulutus announcement of marriage
lysb lysnings bevis kuulutustodistus document to proof that the marriage was properly announced

lägrad
maattu
disgraced
läks.
läksiäinen
talon töistä vapaa, ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan asuva
person living on a farm as a tenant for free
lärl.
lärling
oppipoika
apprentice
M
ALKUUN/TOP
m man aviomies husband
m, ml mantal manttaali measure of taxation (based on the area of farm land)
m, mtr mor, moder; mater (lat.) äiti mother
m matmoder emäntä mistress of the house
m med kanssa with
m, mg
måg vävy son-in-law
matl matlag ruokakunta household
mb morbror eno mother's brother
m.b.; med bet.
med. att
med betyg; med attest / adest muutto lupakirjan kanssa moving from one place to another with a licence
mf manfaddrar miespuoliset kummit godfathers, male witnesses
m.f. medborgerligt förtroende kansalaisluottamus, yhteisön luottamus civic trust
mf morfar äidin isä mother's father, grandfather
m:hu, m:ho, m:h, mhru, mhst med hustru ja vaimo, vaimonsa kanssa with his wife
mm mormor äidin äiti mother's mother, grandmother
moster - täti, äidin sisko mother's sister
mons.
monsieur
herra
mr., mister
mp med pigan naimattoman tytön kanssa with an unmarried girl
mkt - mäkitupalainen crofter
mls medellös varaton poorly
mrk
spannmålsdreng
muonarenki
hired hand working on a farm against living
myndl myndling holhokki ward
månak månakarl kuukausipalkkainen monthly paid worker

måg
vävy
son-in-law
möll möllare mylläri miller
N
ALKUUN/TOP
n nattvardsgäst ehtoollisvieras person attending the Holy Communion
n namn nimi name
nabo - naapuri neighbor
N.B.
nya boken uusi rippikirja new Communion book (when the old book was full)
nd, n:d:, nödd nöddöpt hätäkastettu emergency baptised
nep nepos pojan/tyttärenpoika grandchild (male)
nep neptis pojan/tyttärentytär grandchild (female)
ng nattvardsgång käynti ehtoollisella act of attending the Holy Communion
nmnd
nämndeman
lautamies
juror
n.n. nomen nescio tuntematon name not known
nob. nobilis aatelinen nobleman
not.
notha, nothus
avioton lapsi
illegitimate child
n.st nya stilen uusi luku (gregoriaaninen kalenteri) Gregorian Calendar
ntvd nattvards ehtoollinen Holy Communion
nyb nybyggare nybygge uudisasukas, uudistila settler, settler's farm
nämnd:
nämndeman
lautamies
juror
O
ALKUUN/TOP
o, og ogift naimaton unmarried
oa, oang oangifven ei mainittu not given, not reported
ob obiit kuollut dead
obest obesutten tilaton not owning a farm
ob
obestånd
rappioitunut, rappiotila
declined (farm, person)

och ja and
of, oförm
oförmögen (att betala skatt) kykenemätön (maksamaan veroja) unable (to pay taxes)
ofr ofrälse aateliton not belonging to the nobility
og
ogift
naimaton
unmarried
og ogild mitätön unimportant
okl oklanderlig nuhteeton irreproachable
o.k.s,
ok. sj
okänd sjukdom tuntematon sairaus unknown disease
oläsl:
oläslig
ei saa selvää (yl. nimestä)
not readable, garbled
or. D.
oratio Domini
Herran rukous
The Lords Prayer

oår huono vuosi
bad year
oä, o.ä. oäkta avioton illegitimate
P
ALKUUN/TOP
p pagina sivu page
p, pig piga piika, naimaton nuori tyttö maid servant, young unmarried girl
p, past pastor pastori, kirkkoherra vicar
p pojke poika boy
p.a pro anno vuosittain per year
pa prima ensiluokkainen first class
pat, pr, pt pater isä father
pat.ig, pt.i pater ignotus (lat) isää ei tiedetä father unknown
pat, patri patres kummit, kastetodistajat godfathers, godmothers, baptism witnesses
p.contr. praepositus contractus lääninrovasti district dean
pijgeb pijgebarn tyttölapsi baby girl
pilteb piltebarn poikalapsi baby boy
pl pliktat sakotettu fined (penalised)
pl plikt
sakko, rippi
fine (penalty), confession
posth posthumus isän kuoleman jälkeen syntynyt, kuoleman jälkeen born after father's death, after death
p.p. pi parentes hurskaat vanhemmat pious parents
pr. pridie edeltävä päivä day before
pr.v. primo vere ensimmäinen kerta first time
p.s pro secundo toiseksi secondly
p.t. pro tertio kolmanneksi thirdly
p.u. pi usus hurskaat pious people
Q
ALKUUN/TOP
q, qv kvinna nainen woman
qf kvinnfolk nainen, naiset woman, women
qf kvinnofadder naiskummi godmother
qt
fjärding
neljännes
quarter
Qp, qp, Qvp, qvp kvinnsperson aviottoman lapsen synnyttänyt nainen, salavuoteudesta rangaistu nainen woman who has given birth to an illegitimate child, woman judged for fornication
R
ALKUUN/TOP
r recto oikeanpuoleinen sivu right side page of a book
r resa kerta, matka one occasion of sthg, trip
r, rytt ryttare ratsastaja horseman, cavalryman
r ränta vero, maavero taxes
rd, rdr, rs, rsd riksdaler riksi, riikintaaleri, käytössä 1776-1860, =48 killinkiä = 576 runstykkiä Swedish money unit used in Finland 1776-1860 (divided to 'skilling' and 'runstyck' - see sk. and rs.)
reg regemente rykmentti regiment
remitt remitterad palautettu returned
res reservist reserviläinen soldier in the reserves
res resolutio päätös, vastaus conclusion, answer
res. fin. resolverat finaliter asia loppuunkäsitelty case dismissed
resa, r:n
resa, (1:a resan)
kerta, (ensimmäinen kerta)
number of occurrencies, (1st time)
rf rotfattig ruotuvaivainen, ruotivaivainen; köyhäinhoitopiirin eli ruodun huollettava poorly person, taken care of by the parishes farms, each one in turn
RGS, Rgs
riksgälds, riksgäldsedel, -sedlar
valtionvelkakonttorin raha, erotuksena valtion pankin rahasta (Rd. Banco)
note issued by the State Debt Office (e.g 'Rd RGS'). State Bank notes were called 'Banco' (e.g. 'Rd Banco')
rh, rusth rusthåll rustholli, ratsutila farm maintaining horses and cavalrymen for the cavalry
Ridd
riddare
ritari
knight
rs.
runstycke
runstykki, rahayksikkö 1776-1860, 1/12 -osa killinkiä money unit in 1776-1860, one "skilling" was divided to 12 "runstycken".
r.t.
Ränt.t.
ränte torpare
vuokratorppari
tenant crofter
rub., R rublej rupla Russian money unit used in Finland 1809-1860 along with Swedish "riksdaler"
rusth rusthållare rusthollari, ratsutilallinen master of the cavalry farm
R:hu, rhu ryttarhustru ratsumiehen vaimo cavalier's wife
rådm.
rådman
raatimies
magistrate
S
ALKUUN/TOP
s, scs sacer, sanctus pyhä holy
s samma sama same
s
setting
kuudesosa
sixth (1/6)
s sida sivu page
S, s, sk
skatt
vero
tax
s, s:n, sn socken pitäjä parish, county
S, s, sn son poika son
s
soldat
sotilas
soldier
s syster sisar sister
s svensk ruotsalainen Swedish
s., sus.
susceptris, suscepti
kummi, kummit
wittness, wittnesses (of a baptism)
s, sv svecus, svenskspråkig ruotsinkielinen Swedish speaking
sac sacellan kappalainen chaplain
sal. sahlig autuas, edesmennyt blessed
sav.

salavuoteus
fornication
Sb svartboken rikoskirja Criminal Record
SB
Sveaborg
Suomenlinna
Suomenlinna Fortress
s.c. sacra communio pyhä ehtoollinen Holy Communion
schol scholaris koululainen pupil, student
s.d. samma dag samana päivänä same day
s.d. sine dato ilman päiväystä without date
serg sergeant kersantti sergeant
sexm sexman kuudennusmies one of the six parish supervisors, controlling parish habits and manners
sger, sska svägerska käly sister-in-law
sger sväger lanko brother-in-law
sh, s:hu son hustru miniä daughter-in-law
s:hu soldatshustru sotilaan vaimo soldier's wife
sidstl, sistl
sistledit, sidstledit
viimeksi kulunutta
last year, last month etc.
sk skilling killinki, rahayksikkö 1776-1860, 1/48 -osa riikintaaleria money used 1776-1860, one "riksdaler" was divided to 48 "skillings"
skarpsk skarpskytt tarkka-ampuja sharpshooter
sk.h.,
sk. hem.
skattehemman verotalo,
perintötalo
farm owned by the family, could be sold or passed on to descendants
skom skomakare suutari shoemaker
skr skräddare räätäli tailor
skrifv
skrifvare
kirjuri
scribe

skrind
"krinni", häkillinen (esim. heiniä)
stack (e.g. of hays)

slut
loppu (kirkonkirjassa henkilöt jotka on kirjattu talonpoikien, torpparien, käsityöläisten ym. jälkeen)
end - the part in the communion books reserved for non-farmers, non-crofters etc.
sm
smed
seppä
smith
sm, smod, smor svärmoder, svärmor anoppi mother-in-law
snick snickare puuseppä carpenter
s:ne
sockne
pitäjän (esim. pitäjän räätäli)
(e.g. tailor) of the village
sold soldat sotilas soldier, troop
spk spannmålskarl muonatorppari see below
spt, stp spannmålstorpare muonatorppari person working on the farm against a residence and a portion of goods produced on the farm as contracted
S:r, s:r seigneur herra sir
stp
ståndsperson
säätyläinen
person of a higher class

spö raippa, raipat lashes, whiplashes (very hard penalty)
Srmt, srmt
silvermynt
hopearaha
coin in silver
s.t. soldat torp sotilaan torppa soldier's croft

straxt
heti, välittömästi
immediately
Std, st:d styvsdotter tytärpuoli stepdaughter
stenbär.
stenbäräre
kivenkantaja
stone carrier

stiftsfröken Säätiön (Vadstena) eläkettä nauttiva naimaton aatelisneito Unmarried noble maiden living on Vadstena Foundation's pension
St.s., st:s styvson poikapuoli stepson
svf svärfader, svärfar appi father-in-law
svm svärmor anoppi mother-in-law
syt, sytn sytning, sytningsman, -kvinna) eläkeläinen, 'syytinkiläinen' retired, pensioner (-man, -woman) us. former owners of the farm, contracted to get residence and living on the farm

säteri
säteri, kartano
estate, manor
T
ALKUUN/TOP
t, tt testes kastetodistajat witnesses of a baptism, sponsors
t, tp torpare torppari crofter, tenant farmer
t, ta, tna tunna tynnyri (tilavuusmitta) barrel (measure of volume)
t.
thoro
avioton lapsi
illegitimate child
t
tridung
kolmannes
third (1/3)
tal., talp.
talollinen
talonpoika
farmer
tillf tillfälligt tilapäisesti temporary
tillfl tillflyttining muutto taloon tai seurakuntaan moving into house or parish

ting (höstting, vårting, vinterting)
käräjät (syyskäräjät, kevätkäräjät, talvikäräjät)
district court sessions (autumn session, spring session, winter session)
tj tjänare palvelija servant
tolf., tålf.
tolvman, tolfman
'tolmanni', lautamies (kunta/seurakunta jaettu 12 osaan)
lay judge (when parish/town has been divided to 12 districts)
tp torp torppa croft, tenant farm, land belonging to the main farm but situated outside, or on the outskirts, of the village
tp, t.p.
till pagina x
sivulle x
to page x
tr.br. trolovad brud kihlattu morsian fiancée
Trumbsl trumbslagare rumpali drummer
TT testamentum testamentti testament
tv., tvill. tvillingar kaksoset twins
t.ä.m. till äktenskap med nn avioliittoon nn kanssa getting married with nn
U
ALKUUN/TOP
ub, u.b., u.bd. unga bonden nuori isäntä young farmer
u.b., ut.b. utan betyg ilman todistusta without document
ud utan dop ilman kastetta without baptism
uf utfattig rutiköyhä penniless, broke
u.i. ut infra kuten alla as below
ul
uusi luku
gregoriaaninen kalenteri
Gregorian Calendar
und undantags syytinkiläinen pensioner, getting one's living on a farm according to a pension contract
und:b underårig barn alaikäinen lapsi child(ren) under legal age
ung ungmå neito maiden
ungk, u.k., ukrl. ungkarl poikamies bachelor
uqv undantagskvinna syytinkiläisnainen female pensioner
upp.b, upp:b, up.b
uppenbar
julkinen
public, open, publicity
uppl.
upplyst
herännäinen, körtti
"enlightened" member of a christian movement
uppl.
upplöst
rauennut
some thing has come to nothing
u.s. ut supra kuten yllä as above
u.sv
ungersven
poikamies
bachelor
utfl utflyttad muuttanut pois moved out
utgl utgammal ikivanha very old, ancient
u.ä utomäktenskapligt barn avioton lapsi, äpärä illegitimate child, bastard
VW
ALKUUN/TOP
v, vac vaccinerad rokotettu vaccinated
v, w
vacka
vakka
old measure of capacity
v vecka viikko week
v verte käännä sivua; vastakkainen sivu turn page, opposite page
v vigd vihitty married
v värdinna, värd emäntä, isäntä mistress of the house, master of the house
vr:na
värdinna
emäntä
mistress of the house
v, v:o, vmo

vaimo
wife
v:sa, vmsa

vaimonsa
his wife
v.d vigsel dag vihkimispäivä date of marriage

vid
-ssa, -lla, luona
by, with, at
Wh walherde paimen shepherd
vk
vanha kirja
vanha rippikirja, edellinen rippikirja
old book (Communion book)
vl
vanha luku
juliaaninen kalenteri
Julian Calendar
v.p. vice pastor varapastori vice vicar
v.å.
vigde å (plats)
vihitty -ssa, -ssä married in (a place)
wäfv wäfvare, vävare kutoja weaver
välb.
välboren
jalosukuinen (tavallisesta aatelisesta käytetty)
noble (title used for the common nobility)
vällofl.
välloffliga
kunnianarvoisa
honourable
XYZ
ALKUUN/TOP
X-nad kristnad kastettu baptised
y ympad rokotettu vaccinated

yr
mielenvikainen
mentally defected
Z- tai 2 -alkuisia sanoja ja lyhenteitä on hyvin vähän. Oletettavasti sanasi alkukirjain on Q ,ei Z tai 2 - tarkista.
There are very few words or abbreviations starting with Z or 2. Check your source again, obviously letter Q is mistaken for Z or 2, look in Q.
z, zig zigenare mustalainen gipsy
ÅÄÖ
ALKUUN/TOP

åbo
asukas, vuokraviljelijä
inhabitant, tenant

åkarkarl ajuri driver

ålder ikä age

ålderman oltermanni eldest of a trade

år vuosi year

åverkan (t.ex. skogsåverkan)
haaskaus (esim. metsänhaaskaus - naapurin metsän hakkaaminen)
stealing/wasting another's property (e.g. forest)
äg
ägare
omistaja
owner
ä, äan änka, änkan, änkling leski widow, widower
äldst.
äldsta, äldste (bysäldsta)
vanhin (kylänvanhin)
eldest, oldest (village eldest)
ö
öre
äyri
old money unit

öde, ödhe
autio
deserted
öfå, övå öfverårig vapautettu henkirahan maksamisesta (iän vuoksi) freed from paying capitation (old age)
öfg.
öfgett
vapautettu (henkirahan maksamisesta)
freed (usually from paying capitation)
ört
örtug
äyrityinen
old money unit
1-9
ALKUUN/TOP
1:er, 1:är, 1sta
primer, första
ensimmäinen
first
2dra, 2:ra
andra
toinen
second, another
2ne
tvenne
kaksi, kahdesti, kaksinkertainen
two, twice, twicefold
3ne
trenne
kolme, kolmesti, kolminkertainen
three, thrice, thricefold